U PUVIREDDU

U PUVIREDDU

‘N picciriddu  picciriddu, puvreddu  puvreddu cammnava ‘e strati strati ca paria ‘n vicchiareddu. Trascinava li gammuzzi, comu scroppi…
A CARRAPIPANA

A CARRAPIPANA

Una deliziosa poesia in dialetto, probabilmente di area catenese di cui si ignora l’autore, la funzione (canzoncina, ninnananna?)…