PREGHIERE IN DIALETTO

U FUDDJTTU
Cruci fazzu e cruci via
cruci fazzu ‘n casa mia
cruci fazzu ndo ma ljttu
Diu ni scanza di

fuddjttu

LU MANTU DI MARIA
Nchùi, nchùi la porta mia
cu lu mantu di Maria
Intra rocca e fora rocca
nuddu c’è chi mi la tocca
CU VOLI FARI MALI A MIA
Cu voli fari mali a mia
nan pozza truvari
na lucu, na strata, na via
nfina a crocca a buccirìa
Cu voli fari mali a mia
nan pozza truvari
na porta e na via
e mancu petri menzu a la via
San Giulianu
urbu di l’ucchi e ciuncu di manu
SIGNURI TI LAUDU E TI RINGRAZIU
Signùri ti làudu e ti ringraziu
chi hai fattu sta bedda grazia
di fàrimi scurìri sta santa jurnata
accussì m’aja fari ghiurnari sta santa nuttata
CU GESU MI CURCU
Vàju a ljttu pi durmìri
e cu dormi po murìri
Ahimé si veni a morti
chi sarà di la ma sorti?
Cu Gèsu mi curcu
cu Gèsu mi staju
Stannu cu Gèsu
chi pàura aju?
Posu a testa no chjumazzu
cu Gesù Cristu mi stringiu e mi brazzu
Lu demoniu mi è infideli
mi fazzu a cruci e mi lassu durmìri.
(per 3 volte, segnandosi)
San Fulippu e Santu Sistu
San Giuvanni e Gesù Cristu
IU MI CURCU NI STU LJTTU
Iu mi curcu ni stu ljttu
cu Maria supra lu pjttu
Iu dormu, idda vigghja
si c’è cosa mi rivigghja
Cu Gèsu mi curcu
cu Gèsu mi staju
chiamannu a Gesuzzu
paura nan aju
Iu mi curcu ni stu ljttu
cincu santi ci trovu iu
dui a la testa, dui a li pjdi
na lu mjnzu u Signuri Diu
chi mi dissi, chi mi scrissi
chi la cruci mi facissi
Dormi, riposa
nan pinzari mala cosa
Lu verbu sacciu, lu verbu aja diri
lu verbu di Nostru Signuri Gesù Cristu
LA TENTAZIONE
O passu di l’Auliveddi
ncuntrai na ntentazioni
Quant’era brutta la so fiùra
faciva scantari ogni criatura!
Vattìnni ntentazioni
ca cu mia nan hai chi fari
O jurnu da Santa Cruci e a notti di Natali
mi dissi milli voti: Gesù, Gesù, Gesù

MARIA E GIUSEPPI N’AVIT’AJUTARI

(Si recita durante il Viaggiu a Marunnuzza,
un pellegrinaggio che si effettua per sette
mercoledì consecutivi, a partire da quello successivo
alla Pasqua, e che ha come meta una cappella
che si trova nei paraggi del cimitero
Simu junti a lu purtaturi
la Madonna cu lu Signuri
nun avennu chi ci dari
la mannamu a salutari
Maria la rosa
Giuseppi lu gigghiu
Dàtini ajutu, riparu e cunzìgghiu
Si cunzìgghiu nan ni putiti dari
Maria e Giuseppi n’avit’ajutari.
SALVE REGINA
(per i defunti)
Diu Vi sarvi, Regina
o Matri a Vui priamu
l’ armuzza liberamu
d’ intra lu focu.
           Mischini intra ddu locu
           suffrìscinu turmenti,
           e di tutti li parenti
           cca vonu aiutu
E Diu n’a cuncidutu
l’ armuzza a suffragari
e limosina ama fari
in tutti l’ura.
         Iddi cun gran sudura
         pi nui fìcinu tantu
         e faticaru tantu
         pu nostru beni.
L’armuzza intra li peni
nun n’ ama scurdari
e limosina ama fari
a tutti quanti.
        Priamu lu Diu e li Santi
        nui tutti in cumpagnia
        e Vui Matri Maria
        ni cunsulati.
L’ armuzza bannunati
vulìssimu vulari
pi ira a ripusari
in Paradisu.
       E Paradisu sia
       accussì spiramu nui
       ascolta i figli tuoi
      che gridano a Vui pietà.
Pietà gridanu i miseri
che vuoi allura pirduni
e l’eterna paci vunu
luci perpetua. Amen.
[Ringrazio chi mi ha aiutato (ed in particolare la signora Rosa Gagliano in Arena, detta “Lacagnina”, di ottantacinque anni) nella raccolta di questi testi che sembravano destinati a finire nel dimenticatoio. Poterli recuperare significa non solo salvare gli sprazzi di autentica poesia che qua e là contengono, ma anche mettere a disposizione delle future generazioni e degli studiosi un patrimonio ricco di informazioni sulla cultura popolare (ed in particolare di quella femminile) del nostro passato. Sono graditi ulteriori contributi. E.B.]